Direct naar content

Normeringen

Wat is precies een risico?

Een risico is de mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald ongewenst effect kan plaatsvinden. Risico = kans x effect

IJsberg theorie

Voordat er een ongeval plaats vind heeft er vaak een reeks van onveilige situaties en gevaren plaats gevonden. Dit is weer te geven in een “ijsberg”. Het topje van de berg, is het ongeval en dus zichtbaar, wat er onder water zit is onzichtbaar, de onveilige situaties en/of handelingen. Deze onveilige situaties en/of handelingen hebben gelukkig niet tot een nadelig effect geleid voor mens of milieu, men kan zelfs spreken van geluk.

Arbeidshygiënische strategie

Een arbeidshygiënische strategie is een strategie waarbij de werkgever technische maatregelen moet treffen voor het beheersen van risico’s. Deze beheersstrategie moet in een bepaalde volgorde (4 stappen) geschieden, een soort prioriteiten Aan de hand van verschillende factoren, vaak omdat het economisch, technisch of praktisch niet haalbaar is kan de werkgever de volgende stap in deze strategie toepassen om de risico’s te beheersen, het “redelijkerwijs principe”.

De volgorde van deze strategie is:

  1. Bron aanpak: het wegnemen of vernieuwen van de bron, waarbij men dus ook niet meer blootstaat aan de risico’s die deze bron veroorzaakt. (Dit is wel een erg drastische maatregel)
  2. Collectieve bescherming: Het isoleren of inkapselen van de bron. 
  3. Individuele bescherming: Voorlichting geven over veilige werkwijze en het beperken van de blootstellingtijd
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

RI&E

RI&E staat voor risico inventarisatie en evaluatie. Dit moet door de werkgever schriftelijk worden vastgesteld. Aan de hand van deze RI&E moet de werkgever maatregelen treffen voor het voorkomen van gevaarlijke situaties. Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan bijzondere categorieën medewerkers die meer risico lopen,  bijvoorbeeld zwangeren, ouderen en jeugdigen. Het is vanzelfsprekend dat de grootte van een RI&E per bedrijf verschilt. Tevens moet de methodiek die gehanteerd wordt bij het in kaart brengen van de risico’s afgestemd worden op het bedrijf of de bedrijfstak. Een intergraal onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak: hierin staat vermeld wat de maatregelen zijn om de risico’s terug te dringen, de termijnen waarbinnen de maatregelen worden genomen en wie hier verantwoordelijk voor is. Bij de te treffen maatregelen moet er op gelet worden dat de arbeidshygiënische strategie wordt toegepast. 

Eisen waaraan een RI&E moet voldoen staan in artikel 5 van de arbowet.

89/686 EEG Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Wat is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?

Dit is een uitrustingsstuk of middel dat bestemd is om door 1 persoon te gedragen of vastgehouden als bescherming tegen 1 of meer gevaren, die een bedreiging zijn voor de gezondheid en veiligheid.

Wat is CE?

CE is geen keurmerk maar een markering. CE betekent Conformité Européenne en dat wil zeggen dat de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het product voldoet aan de eisen uit een Europese richtlijn aan de hand van een verklaring van overeenstemming. CE is in het leven geroepen om handelsbelemmeringen tegen te gaan.

Wat is de richtlijn voor PBM en wat houdt dit in?

Een PBM moet aan de vereisten voldoen van de Europese richtlijn 89/686 EEG. Deze richtlijn legt fundamentele veiligheidvereisten vast waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.  

Wat is een norm?

Een norm is een technische uitwerking van de fundamentele eigenschappen uit de Europese richtlijn. Normen geven onder andere nadere informatie over specifieke technische eisen, prestaties en beschermingsniveaus van het desbetreffende beschermingsmiddel. 

Hoe ontstaat een norm?

indien minimaal 4 landen een voorstel steunen wordt een projectgroep opgericht die het normontwerp verder uitwerkt volgens de EN regels (Europa) of de ISO regels (wereld). Het ontwerp wordt vervolgens eerst in een beperkte commissie behandeld om uiteindelijk ter stemming aan de nationale norminstituten ( NEN, NBN, DIN, BSI, etc..) aangeboden. Wordt de norm met meerderheid van stemmen goedgekeurd, dienen de individuele landen binnen de 6 maanden de norm als nationale uit te geven.

Wat is een technisch fabricage dossier?

Een technisch fabricage dossier is een dossier wat de fabrikant verplicht moet maken. In dit dossier staat alle elementen om te bewijzen dat de fabrikant voldoet aan de fundamentele veiligheidsvereisten uit de richtlijn. Dit dossier moet 10 jaar na beëindiging van de productie nog bewaard worden en moet op verzoek van de toezichthoudende overheid worden voorgelegd.

Wat is een Notified Body?

Dit is een rechtspersoon, aangewezen door de individuele Europese lidstaten, dat zich bezig houdt met normalisatie, regelgeving, overleg collega Notified Bodies Een Notified body geeft (afhankelijk in welke categorie de PBM valt) een CE certificaat af aan de fabrikant. Daartoe dient de fabrikant een aanvraag in bij het Notified Body en laat het verplichte technisch fabricage dossier toetsen. Wanneer het dossier aan de richtlijn en eventueel geharmoniseerde normen voldoet, verstrekt het Notified Body een certificaat uit.

Categorie indeling

Een persoonlijk beschermingsmiddel valt altijd in een bepaalde categorie, afhankelijk van de grootte van het risico waartegen het bescherming biedt. Categorie 1: Bescherming tegen een laag risico met een eenvoudig ontwerp. De fabrikant is verplicht een technisch fabricage dossier te maken, en mag CE aan zijn artikel aanbrengen zonder tussenkomst van een Notified Body. Categorie 2: Bescherming tegen een matig risico. Een Notified Body moet het technisch fabricage dossier toetsen en zal aan de hand van het resultaat een certificaat verstrekken. Categorie 3: bescherming tegen een hoog risico, met dodelijke afloop of blijvend letsel. 

Een Notified Body moet het technisch fabricage dossier toetsen en zal aan de hand van het resultaat een certificaat verstrekken. Tevens is er een jaarlijks opvolgingscontrole door het Notified Body. Hierbij mag de fabrikant kiezen uit twee opties; het laten afnemen van stalen uit de productie voor testen of een audit van het kwaliteitssysteem.

Wat staat er in de verklaring van overeenstemming?

De fabrikant verklaart hierin dat hij voldoet aan de fundamentele vereisten uit de Europese richtlijn. Tevens verklaart hij dat het artikel dat hij verstrekt identiek is aan het artikel omschreven in het technisch fabricage dossier. 

Wat is het belang van een gebruiksinstructie?

Bij elke PBM moet een gebruiksinstructie zitten, deze moet aan het PBM vastzitten, dan wel in de verpakking zitten. Deze gebruiksinstructie geeft nadere informatie over het PBM. Hierin staat vermeld wat de toepassingsgebieden zijn, hoe het gebruik moet worden en hoe het onderhoud moet geschiedden. De fabrikant is verplicht de gebruiksinstructie te leveren in de taal van het land waar het PBM wordt verstrekt.

Deze Europese norm omvat de algemene vereisten voor Beschermende Kleding met betrekking op:

  • Maataanduiding 
  • Onschadelijkheid
  • Ergonomir 
  • Onderhoud 
  • Informatie van de leverancier 
  • Etiketten

We helpen je graag verder

Onze specialisten staan voor je klaar met, gratis en vrijblijvend, advies op maat.